Prawo cywilne i odszkodowania

Prawo cywilne, jako gałąź prawa regulująca stosunki między podmiotami prawa prywatnego, ma doniosłe znaczenie na gruncie praktycznego stosowania prawa. Kancelaria oferuje kompleksowe usługi m.in. w zakresie:

 • doradztwa prawnego,
 • wydawania pisemnych i ustnych opinii oraz analiz,
 • konstruowania, opiniowania oraz negocjacji umów,
 • windykacji należności cywilnoprawnych,
 • prowadzenia przed właściwymi organami spraw z zakresu prawa cywilnego.

Przedmiotem naszej działalności są w szczególności sprawy dotykające problematyki prawa zobowiązań, prawa rzeczowego, prawa spadkowego, dochodzenia odszkodowań oraz zadośćuczynień, roszczeń o zapłatę, naruszenia dóbr osobistych.

PKT 1. SPRAWY O ODSZKODOWANIE I ZADOŚĆUCZYNIENIE

W zakresie specjalizacji naszej Kancelarii leży kompleksowa obsługa w sprawach odszkodowań. Pomagamy uzyskać odszkodowania m.in. od kontrahentów, wykonawców, ubezpieczycieli, Skarbu Państwa, gmin, powiatów, województw, a także innych podmiotów. W zależności od potrzeb naszych klientów udzielamy porad prawnych a także sporządzamy pozwy o zapłatę odszkodowania za szkodę majątkową i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Nasze usługi obejmują reprezentację klientów w postępowaniach sądowych o odszkodowanie i zadośćuczynienie, w posiedzeniach pojednawczych, postępowaniach mediacyjnych oraz na etapie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika na podstawie sądowego tytułu wykonawczego.

PKT 2. SPRAWY O ZAPŁATĘ NALEŻNOŚCI – WINDYKACJA

W zależności od okoliczności konkretnej sprawy, Kancelaria zajmuje się reprezentowaniem zarówno klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców w postępowaniach sądowych w sprawach o zapłatę należności. Zakres świadczonych usług obejmuje m.in. wystosowanie do dłużnika przesądowego wezwania do zapłaty spornej należności na rzecz klienta w określonym terminie, pod rygorem skierowania sprawy na drogę sądową. W przypadku bezskutecznego upływu terminu na dobrowolne uiszczenie należności, Kancelaria sporządza i wnosi do sądu pozew o zapłatę. Zależnie od trybu rozpoznania sprawy, po uzyskaniu prawomocnego wyroku zasądzającego lub nakazu zapłaty, reprezentujemy klientów także na etapie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika.

PKT 3. SPRAWY ZWIĄZANE Z NIERUCHOMOŚCIAMI

Sprawy o ochronę własności nieruchomości

Przedmiotem działalności Kancelarii są również sprawy związane z ochroną windykacyjną oraz negatoryjną własności nieruchomości. Świadczymy usługi prawne w zakresie ustalenia stanu prawnego nieruchomości, postępowań sądowych dotyczących własności i podziału nieruchomości, zasiedzenia oraz procesów o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

Umowy dotyczące nieruchomości

Kancelaria świadczy usługi w przedmiocie zabezpieczenia interesów klientów przy zawieraniu umów z zakresu obrotu nieruchomościami, m.in.:

 • sprzedaży,
 • użytkowania wieczystego,
 • najmu,
 • dzierżawy,
 • umów pośrednictwa.

Na zlecenie naszych klientów oferujemy pomoc przy opracowywaniu, opiniowaniu oraz negocjowaniu umów związanych z korzystaniem z nieruchomości.

PKT 4. OPRACOWYWANIE I OPINIOWANIE PROJEKTÓW UMÓW CYWILNOPRAWNYCH

Na zlecenie naszych klientów oferujemy pomoc przy konstruowaniu oraz opiniowaniu projektów umów cywilnoprawnych oraz kontraktów gospodarczych. Kancelaria opracowuje wszelkie umowy uregulowane w kodeksie cywilnym jak również cywilnoprawne umowy nienazwane.

PKT. 5 SPRAWY O OCHRONĘ NARUSZONEGO POSIADANIA

Świadczymy usługi w zakresie spraw związanych z ochroną naruszonego posiadania. Przygotowujemy pisma procesowe w przedmiotowej sprawie oraz inicjujemy postępowania sądowe w sprawie przywrócenia naruszonego posiadania oraz zakazu dalszych naruszeń w przyszłości. Zakres świadczeń obejmuje także reprezentację, nie tylko na etapie postępowania sądowego, ale także egzekucyjnego.

PKT 6. OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w sprawach dotyczących bezprawnej ingerencji w sferę poszanowania dóbr osobistych. Usługi w przedmiotowym zakresie obejmują – w zależności od specyfiki sprawy – profesjonalną pomoc w skorzystaniu z następujących środków ochrony prawnej:

 • powództwo o zaniechanie,
 • powództwo o ustalenie,
 • powództwo o dopełnienie czynności potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia,
 • zadośćuczynienie pieniężne lub zapłata na cel społeczny,
 • odszkodowanie na zasadach ogólnych.

Definicja dóbr osobistych

Pojęcie „dobra osobistego” jest na tyle mocno zakotwiczone w polskim porządku prawnym, że można je odnaleźć w różnych aktach normatywnych. Co wymaga odnotowania, ustawodawca w żadnym z nich nie zdecydował się na zamieszczenie definicji legalnej a ciężar doprecyzowania czym w istocie są dobra osobiste oraz wysiłek wyprowadzenia ogólnej formuły im przynależnej został przesunięty na przedstawicieli nauki oraz judykatury.

Na tym gruncie został wypracowany pogląd, że dobra osobiste są: „wartościami o charakterze niemajątkowym, wiążącymi się z osobowością człowieka, uznanymi powszechnie w społeczeństwie». Na kanwie tego stanowiska uznaje się, że koniecznym dla przyznania ochrony cywilnoprawnej z tytułu naruszenia bądź zagrożenia dóbr osobistych, jest posiadanie przez konkretny przedmiot cech istotnych, pozwalających na zakwalifikowanie go jako dobra osobistego. Do grona najważniejszych przesłanek zaliczyć należy: ścisły związek dobra chronionego z podmiotem, któremu służy, niezbywalność, nieprzenoszalność, niedziedziczność, niemajątkowy charakter, obowiązywanie erga omnes oraz podleganie prawnej regulacji.

Katalog dóbr osobistych

Zgodnie z brzmieniem art. 23 kodeksu cywilnego, „dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach”. Posłużenie się przez prawodawcę w treści normy z art. 23 kodeksu cywilnego zwrotem „jak w szczególności”, jednoznacznie wskazujące na egzemplifikacyjny charakter wyliczenia ustawowego, co musi prowadzić do konkluzji, że w polskim porządku prawnym brak jest katalogu zamkniętego dóbr osobistych. Wynika z tego, że wraz ze zmianami zachodzącymi w stosunkach społecznych mogą pojawiać się nowe dobra osobiste, a także zanikać te, które dotychczas podlegały ochronie prawnej. Jest to podyktowane nie tylko ciągłą ewolucją krajowego oraz ponadnarodowego ustawodawstwa – i co za tym idzie, działalnością wymiaru sprawiedliwości – ale także wzrostem uznania dla osoby ludzkiej.

W świetle tego stanowiska nie powinno budzić wątpliwości przyznanie statusu dobra osobistego m.in. takim wartościom jak nietykalność cielesna, integralność seksualna, prawo do prywatności, niezakłóconego korzystania z mieszkania, prawo do grobu.

Przesłanki ochrony w przypadku dóbr osobistych

Na gruncie polskiego porządku prawnego dobra osobiste przybierają postać podmiotowych praw bezwzględnych, a więc praw nakładających powszechny obowiązek zachowania się w określony sposób. Przenosząc powyższe na grunt dóbr osobistych, art. 24 k.c. nakłada skuteczny erga omnes obowiązek poszanowania praw przysługujących osobie uprawnionej, obejmujący usankcjonowany zakaz bezprawnej ingerencji w sferę praw chronionego, co umożliwia roztoczenie jak najszerszej ochrony nad beneficjentami dóbr osobistych, tym samym umożliwiając im realizację przysługujących im praw w jak najpełniejszym wymiarze.

Innymi słowy, polskie prawo przyznaje ochronę „totalną”, chroniącą przed każdym naruszającym, która nie może być utożsamiana z ochroną przed każdym naruszeniem. To ostatnie bowiem musi spełniać cechę bezprawności, czyli zachowanie osoby wkraczającej w sferę dóbr osobistych ma pozostawać z sprzeczności z porządkiem prawnym, obejmującym obowiązujące przepisy prawne oraz zasady współżycia społecznego. Co należy wskazać, bezprawność naruszenia dóbr osobistych na gruncie porządku prawnego jest domniemywana, czyli ciężar dowodu iż ingerencja nie nosi znamienia bezprawności spoczywa na osobie dokonującej owego naruszenia.

PKT 7. PRAWA AUTORSKIE

Zakres stosowania ustawy o ochronie praw autorskich jest bardzo szeroki, bowiem zgodnie z ustawową definicją utworu: “przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, w jakiejkowliek postaci, niezależnie od przeznaczenia i sposobu wyrażenia”.

Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie praw autorskich majątkowych, osobistych oraz praw pokrewnych.

 • Prawa autorskie majątkoweprzysługują twórcy, zapewniając mu wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Autorskie prawa majątkowe są przedmiotem obrotu, są zbywalne, podlegają dziedziczeniu.
 • Prawa autorskie osobistechronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem i obejmują prawo do autorstwa utworu, oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo, nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania, decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności oraz nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.
 • Prawa pokrewneobejmują artystyczne wykonanie utworu lub dzieła sztuki ludowej, prawo do korzystania z fonogramu lub wideogramu, prawa do nadań programu, pierwszych wydań oraz wydań naukowych.

W ramach świadczenia pomocy prawnej z zakresu prawa autorskiego Kancelaria w szczególności:

 • pomaga przy sporządzaniu, negocjowaniu, analizowaniu umów dotyczących praw autorskich majątkowych i praw pokrewnych,
 • udziela porad prawnych w zakresie ochrony autorskich praw osobistych,
 • sporządza oraz opiniuje umowy cywilnoprawne z zakresu prawa autorskiego,
 • reprezentuje Klientów w sporach dotyczących naruszenia praw autorskich i praw pokrewnych, w sprawach o odszkodowanie oraz zadośćuczynienie za bezprawne naruszenie praw autorskich, zapłatę wynagrodzenia oraz wydanie korzyści z tytułu bezumownego korzystania z cudzego utworu, a także występujemy z roszczeniami o zaniechanie działań mogących naruszyć prawa autorskie i dopełnienie czynności potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia prawa autorskiego.

PKT 8. SPRAWY TZW. POŻYCZEK LICHWIARSKICH

Nasza Kancelaria ma bogate doświadczenie w przedmiocie prowadzenia spraw związanych ze zjawiskiem tzw. „pożyczek lichwiarskich. Wskazane sprawy dotyczą najczęściej osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, potrzebujących szybkiej wypłaty środków pieniężnych bez potrzeby uprzedniego weryfikowania historii kredytowej — która najczęściej nie pozwalałaby na zaciągnięcie zobowiązania pieniężnego w banku — czy z pominięciem długich sformalizowanych procedur związanych z uzyskaniem kredytu. Następstwa zaciągnięcia tego typu zobowiązań są skrajnie niekorzystne dla pożyczkobiorcy — od niewspółmiernie wysokich odsetek począwszy na utracie nieruchomości – ustanawianej jako zabezpieczenie spłaty wierzytelności – skończywszy, bowiem nieuczciwi pożyczkodawcy wyzyskują przymusowe położenie czy niewiedzę swojego kontrahenta, celowo dezinformując ich co do treści składanych przez nich oświadczeń i rzeczywistych skutków prawnych, jakie te za sobą pociągają.

Celem dochodzenia swoich uprawnień możliwe jest zainicjowanie postępowania karnego – na podstawie art. 304 k.k. — a także cywilnego. Polski kodeks cywilny przewiduje, że jeżeli jedna ze stron — wyzyskując przymusowe położenie, niedołęstwo lub niedoświadczenie drugiej strony — w zamian za swoje świadczenie przyjmuje albo zastrzega dla siebie lub dla osoby trzeciej świadczenie, którego wartość w chwili zawarcia umowy przewyższa w rażącym stopniu wartość jej własnego świadczenia, możliwe jest wystosowanie żądania zmniejszenia świadczenia lub zwiększenia należnego świadczenia. Istnieje również roszczenie o unieważnienie umowy, w wypadku gdy ww. byłyby nadmiernie utrudnione.

Innym środkiem ochrony prawnej przysługującym pokrzywdzonemu jest możliwość uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli.

W zależności od okoliczności faktycznych możliwe jest powołanie się na:

 • podstęp pożyczkodawcy,
 • błąd dotyczący warunków zawieranej umowy (który w przypadku ich uprzedniej znajomości, nie doprowadziłby do złożenia oświadczenia o tej treści, tj. do zawarcia umowy o skutku lichwiarskim),
 • okoliczności, w jakich doszło do zawarcia umowy, wpływające na stopień świadomości czy swobody powzięcia decyzji i wyrażenia woli (np. działanie pod wpływem silnego stresu spowodowanego trudną sytuacją finansową).

Ze względu na złożoność tego typu spraw, zaleca się umówienie na spotkanie w siedzibie Kancelarii. Usługi w przedmiotowym zakresie są przez Nas świadczone pro bono, zaś konsultacja jest nieodpłatna.