Prawo karne

Zapewniamy kompleksową obsługę we wszystkich sprawach z zakresu prawa karnego, w tym prawa karnego skarbowego oraz w sprawach wykroczeń. Reprezentujemy Klientów zarówno w postępowaniu przygotowawczym oraz przed sądem. Kancelaria udziela także porad prawnych, także przed zainicjowaniem postępowania oraz sporządza wszelkie pisma procesowe – m.in. apelację, zażalenie, kasację, wniosek o wznowienie postępowania — konieczne dla skutecznego dochodzenia praw w postępowaniu karnym.

Zakres świadczonych usług obejmuje w szczególności:

 • sporządzenie i złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
 • sporządzenie i złożenie zażalenia na decyzję o odmowie wszczęcia/umorzeniu postępowania przygotowawczego, wniosków o wznowienie prawomocnie zakończonego postępowania karnego,
 • reprezentowanie pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego na etapie postępowania przygotowawczego,
 • reprezentowanie interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym również w zakresie dochodzenia roszczeń cywilnych związanych ze szkodą wynikającą z popełnionego przestępstwa,
 • reprezentowanie w postępowaniu sądowym oraz wykonawczym,
 • sporządzanie prywatnego oraz subsydiarnego aktu oskarżenia,
 • występowanie w sprawach osób poszukiwanych, zatrzymanych i pozbawionych wolności,
 • udział podczas przesłuchania na policji, w Prokuraturze lub na rozprawie przed sądem,
 • sporządzanie i wnoszenie środków odwoławczych oraz nadzwyczajnych środków zaskarżenia,
 • wnioskowanie w zakresie środków probacyjnych (warunkowe umorzenie postępowania, warunkowe zawieszenie wykonywania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności),
 • sporządzanie pism procesowych w sprawach karnych, w tym w zakresie zmiany lub uchylenia środka zapobiegawczego, w szczególności tymczasowego aresztowania, poręczenia
 • majątkowego, zakazu opuszczania kraju,
 • prowadzenie postępowania w sprawie ułaskawienia,
 • udzielanie porad prawnych z zakresu prawa karnego, wykroczeniowego, prawa karnego gospodarczego oraz skarbowego.