Prawo rodzinne

Kancelaria prowadzi wszelkiego rodzaju sprawy rodzinne, w tym:

 • sprawy rozwodowe i o separację,
 • o ustalenie władzy rodzicielskiej nad wspólnym, małoletnim dzieckiem,
 • o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • dotyczące regulowania kontaktów z dziećmi,
 • o ustalenie alimentów na rzecz dziecka lub małżonka, a także w szczególnych przypadkach na rzecz innego członka rodziny,
 • związane z umowami regulującymi ustrój majątkowy,
 • o podział majątku wspólnego.

PKT 1. ROZWODY

Zakres usług świadczonych przez Kancelarię obejmuje m.in.:

 • sporządzanie pozwów rozwodowych i innych pism procesowych, w tym środków odwoławczych od orzeczeń w przedmiotowej sprawie,
 • reprezentację strony w procesie rozwodowym przed sądami obu instancji,
 • udział w mediacji oraz negocjacjach w przedmiotowej sprawie,
 • udzielanie porad prawnych oraz konsultacje.

Rozwód może być orzeczony, jeżeli doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego, tzn. pomiędzy małżonkami nie ma już więzi emocjonalnej, fizycznej i gospodarczej. W sytuacji, kiedy wskazane przesłanki nie zostaną udowodnione, sąd oddali powództwo o rozwód i małżeństwo będzie trwało nadal. Jednakże nawet pomimo spełnienia przesłanek ustawowych uzasadniających rozwiązanie małżeństwa, sąd nie orzeknie rozwodu jeżeli byłoby to sprzeczne z dobrem małoletnich dzieci stron lub kiedy przemawiają przeciwko temu zasady współżycia społecznego. W wyroku rozwodowym sąd rozstrzyga także o winie w rozkładzie pożycia, co ma poważne implikacje także na gruncie prawnym, bowiem małżonek uznany za winnego może być obciążony obowiązkiem płacenia drugiemu małżonkowi alimentów i to nawet wtedy, gdy drugi małżonek ma dobrą sytuację majątkową. Innym skutkiem ustalenia winy jest ewentualne nieudzielenie rozwodu. Jeżeli tylko jeden małżonek zostanie uznany za winnego i to on będzie żądał rozwodu, a drugi się na rozwód nie zgodzi, wtedy Sąd nie rozwiąże małżeństwa, chyba że w rozpatrywanej sprawie zajdą szczególne powody.

Sąd orzekając w przedmiocie rozwiązania małżeństwa, reguluje także sytuację małoletnich dzieci stron poprzez rozstrzyganie w przedmiocie władzy rodzicielskiej, alimentów oraz kontaktów z rodzicami. Sąd może także uregulować sposób korzystania ze wspólnego mieszkania stron, a nawet w wyjątkowych sytuacjach nakazać eksmisję jednego z małżonków. Możliwe jest także uwzględnienie w orzeczeniu wniosku o podział majątku wspólnego.

PKT 2. SEPARACJA

Jeżeli nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, ale małżonkowie nie chcą wziąć rozwodu, mogą domagać się separacji. Jej skutki są takie, jak skutki rozwodu z tą różnicą, że w czasie separacji nie można zawrzeć nowego związku małżeńskiego. W wyniku separacji ustaje wspólność majątkowa małżeńska, a dziecko urodzone w czasie separacji nie będzie uznane za dziecko męża matki. Skutkiem orzeczenia separacji jest także niemożnośc domagania się zachowku po zmarłym małżonku oraz wyłączenie z ustawowego kręgu dziedziczenia.

Jeżeli stosunki pomiędzy małżonkami w separacji ulegną poprawie, na ich zgodne żądanie Sąd w trybie nieprocesowym znosi separację, co powoduje ustanie jej skutków.

PKT 3. ALIMENTY

Obowiązek alimentacyjny to obowiązek dostarczania bieżących środków utrzymania osobom, które nie mogą utrzymać się samodzielnie. Obowiązek ten dotyczy nie tylko rodziców i dzieci. Alimentów może domagać się dziecko od ojca, matki lub obojga rodziców, ale także wnuk od dziadka i dziadek od wnuka czy rodzeństwo (także przyrodnie). Alimenty może płacić małżonek w separacji drugiemu małżonkowi, ale także jeden były małżonek drugiemu, jeżeli został uznany za winnego rozkładu pożycia.

Wysokość alimentów najczęściej, ale nie zawsze, zależy od uzasadnionych potrzeb z jednej strony i zdolności zarobkowych oraz posiadanego majątku – z drugiej. Ponadto bierze się pod uwagę poziom życia zainteresowanych. Wyrok określający wysokość alimentów może ulec zmianie. Jeżeli po wydaniu wyroku dojdzie do zmiany okoliczności, na przykład wzrosną potrzeby dziecka, można żądać podwyższenia albo obniżenia lub całkowitego uchylenia alimentów.

PKT 4. PODZIAŁ MAJĄTKU

Rozwód powoduje ustanie wspólności majątkowej i z reguły prowadzi do podziału wspólnego majątku. W zasadzie podział powinien być równy, czasem można jednak żądać udziału większego niż drugi małżonek. Podział majątku może nastąpić w trakcie sprawy rozwodowej, ale tylko wtedy, gdy małżonkowie mają gotowy, wspólny uzgodniony plan podziału oraz wystosują wspólny, zgodny wniosek. W praktyce takie sytuacje zdarzają się bardzo rzadko. W celu dokonania podziału majątku po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, konieczne jest wystąpienie z oddzielnym wnioskiem do sądu, już po uprawomocnieniu się wyroku w sprawie o rozwód.