Prawo spadkowe

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa spadkowego. Pomagamy w organizacji formalności dotyczących nabycia praw do spadku a także podziału majątku spadkowego. Podejmujemy także działania mające na celu ochronę spadkobierców przed nabyciem spadku zadłużonego.

Zakres usług obejmuje w szczególności:

  • udzielanie porad prawnych w sprawach spadkowych,
  • sporządzanie wniosków o stwierdzenie nabycia spadku oraz występowanie o notarialne poświadczenie dziedziczenia,
  • przygotowywanie pism procesowych, w tym pozwów oraz apelacji,
  • reprezentację stron w postępowaniu sądowym w sprawach spadkowych,
  • przeprowadzanie pozasądowego działu majątku spadkowego.

PKT 1. STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU ORAZ POŚWIADCZENIE DZIEDZICZENIA

Stwierdzenie nabycia spadku to podstawowe postępowanie spadkowe, którego celem jest stwierdzenie, kto nabył prawa do spadku po określonym spadkodawcy. Sprowadza się ono do tego, że sąd określa krąg podmiotów uprawnionych do dziedziczenia majątku po zmarłej osobie w drodze spadku, co porządkuje sytuację prawną po osobie zmarłej. Jest to postępowanie nieprocesowe, inicjowane na wniosek osoby zainteresowanej.

W ramach świadczonych usług Kancelaria:

  • sporządza wskazane pismo procesowe, tj. wniosek o stwierdzenie nabycia spadku,
  • po wstępnej konsultacji ustala krąg spadkobierców – mogący wynikać z ustawy (tj. księga spadków kodeksu cywilnego) i wtedy po zmarłym dziedziczą jego najbliżsi krewni albo z testamentu, na mocy którego do dziedziczenia mogą być powołane również osoby niespokrewnione ze spadkodawcą,
  • ustala podstawę dziedziczenia oraz co wchodzi w skład spadku,
  • reprezentuje klientów w zainicjowanym postępowaniu.

Nasza Kancelaria pomaga również w szybszym potwierdzaniu praw do spadku poprzez przeprowadzanie procedury notarialnego poświadczenia dziedziczenia. W tym celu współpracujemy ze sprawdzonymi kancelariami notarialnymi.

PKT 2. ZACHOWEK

Przedmiotem działalności Kancelarii są sprawy związane z zachowkiem. Jest to instytucja stanowiąca zabezpieczenie osób pominiętych w testamencie spadkodawcy, które należą do ustawowego kręgu dziedziczenia. Wspieramy naszych klientów w ustaleniu kręgu osób uprawnionych: zstępnych spadkodawcy, rodziców oraz jego małżonka oraz pomagamy uzyskać należną im rekompensatę finansową od osób, które dzięki pozostawionemu testamentowi, dokonanemu zapisowi windykacyjnemu czy darowiźnie nabyły spadek. Wskazani wyżej krewni mają prawo domagać się od spadkobierców połowy udziału spadkowego, który przypadałby im w razie dziedziczenia ustawowego, zaś uprawnieni małoletni oraz trwale niezdolni do pracy – równowartości dwóch trzecich przywołanego udziału.

Należy odnotować iż uprawnienie domagania się zachowku nie przysługuje krewnym wydziedziczonym przez spadkodawcę oraz tym, którzy zrzekli się dziedziczenia przez umowę zawartą ze spadkodawcą w formie aktu notarialnego.

Dochodzenie zachowku, w odróżnieniu od stwierdzenia nabycia spadku, odbywa się w postępowaniu procesowym, gdzie uprawniony jest powodem, a osoba od której domaga się zapłaty jest pozwanym. Roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku przedawniają się z upływem lat pięciu od ogłoszenia testamentu, dlatego też pozew musi być wniesiony do sądu z zachowaniem tego terminu.